Speciale activiteiten!

4. sep, 2019

Jaarvergadering

Jaarvergadering
Wil je meepraten en denken, kom dan ook naar de Jaarvergadering van de Buurtvereniging Zuuk! Juist nu, nu we zonder school verder moeten.
Woensdag 4 september
Gemeenschapsruimte van de Zuukerschool.
Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Notulen dinsdag 4 september 2018
3. Mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing bestuursleden
Aftredend:
Dhr Arjan Steenbergen, herkiesbaar
Dhr Jacko Bonhof, niet herkiesbaar
Wij stellen nieuw te verkiezen bestuursleden voor
8. Benoeming kascommissie
9. Bespreking ontwerp programma 2019/2020
10. Mededeling diverse commissies
11 . Rondvraag
12. Sluiting